akoestiek, v, geluidvoortplanting, leer van het geluid.

Akoestiek

Het vakgebied akoestiek houdt zich bezig met onderzoek naar, en ontwikkeling en toepassing van kennis en techniek omtrent geluid. In wezen is het een onderdeel van (toegepaste) natuurkunde.
Het vak akoestiek in enge zin houdt zich alleen bezig met geluid binnen ruimten, maar de toepassingen van akoestische kennis en kunde vindt men vrijwel overal waar het om geluid gaat.
De leer die zich bezig houdt met de voorplanting van golven in vaste stoffen en vloeistoffen, waaronder de seismiek, is nauw met het vak akoestiek verwant.
Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw werd de term in Nederland anders, nog -half- op z'n Frans, gespeld: acoustiek

"Goede akoestiek bestaat niet"
Ook kan men spreken van de akoestiek van een ruimte. Men beschouwt dan de eigenschappen van de ruimte die betrekking hebben op het 'gedrag' van geluid. Er wordt wel gesproken over goede en slechte akoestiek, maar dit kan alleen als eerst overeenstemming bestaat over de gewenste akoestiek. In een goede concertzaal, ontworpen voor klassieke muziek, is spraak op grotere afstand vrijwel onverstaaanbaar. In een kantoortuin waar, als het goed is, geluid niet ver draagt om overlast door bijvoorbeeld telefoongesprekken te voorkomen, is het geven van instructie erg zwaar: kost het een spreker te veel energie. Het beoordelen van de akoestiek van een ruimte kan pas kan plaatsvinden als er eerst overeenstemming is bereikt over het gebruiksdoel. En sommige toepassingen laten zich moeilijk of niet combineren!
Studie van dit onderdeel van het vak wordt ook zaalakoestiek genoemd. Simulatie software kan ondersteunen bij onderzoek naar en ontwerpen van ruimten met een passende akoestiek.

meten akoestiek

Termen

Nagalmtijd:

Dit is de tijd die waarin een stabiel geluidveld 60 decibel in niveau zakt, na het uitschakelen van de bron van dit geluidveld. Voor bepaling van nagalmtijd door meting wordt in de praktijk alleen de eerste 20 of 30 dB van het verval gemeten. Voor elke toepassing en volume(!) van een ruimte is een optimale nagalmtijd. Voor kritische toepassingen zoals muziekuitvoeringen of het toespreken van een groot publiek is alleen ontwerpen op een gewenste nagalmtijd in de regel onvoldoende voor een akoestisch goed resultaat. Een kleine concertzaal met een nagalmtijd van een grote klinkt bijvoorbeeld veel te hard. Naast de nagalmtijd zijn bijvoorbeeld reflecties de eerste 50 to 100 milliseconden erg belangrijk. Meten van de nagalmtijd kan met een geluidsniveaumeter en een niveauschrijver, met een geavanceerde geluidsniveaumeter of met enkele computerprogramma's. Nagalmtijd is een belangrijke parameter voor het beschrijven van de akoestiek van een ruimte. Het is echter een misverstand dat de akoestiek van een ruimte daarmee voldoende omschreven is. Bovendien is in kleine ruimten de nagalmtijd moeilijk te meten; het veld is niet voldoende diffuus.
Meting van de nagalmtijd kan nuttig en zinvol zijn in fabrieksruimten en kantoren. De nagalmtijd van een sporthal of gymzaal kan worden beoordeeld aan de hand van de norm van het Instituut voor Sportaccommodaties.
Lees meer

Absorptie:

Het vermogen van een materiaal om geluid 'op te zuigen'. Absorberende materialen kunnen worden gebruikt om galm te reduceren. Daarmee wordt tegelijk het geluidsniveau in de ruimte verlaagt, mits de bron onveranderd blijft. Absorptie kan bijdragen aan de effectiviteit van isolatie, maar de werking van absorptie zelf moet duidelijk van die van isolatie onderscheiden worden.
In de industrie worden soms baffles gebruikt om het geluid op de werkplek te reduceren, dit zijn in wezen absorberende panelen.

Geluidsisolatie

In het bouwbesluit staat vrij nauwkeurig omschreven aan welke eisen woningen (gebouwd na invoering van het BB) moeten voldoen, daarbij inbegrepen de bescherming tegen geluid van buiten en van naburige ruimten. Deze voorschriften zijn slechts minimumeisen; als de buren in het holst van de nacht een stevig feestje bouwen kan een slechte slaper toch een beroerde nacht hebben, ook al voldoet de isolatie aan de eisen van het bouwbesluit. Het zou ook wat te kostbaar worden alle woningen zo uit te voeren dat overlast volledig wordt uitgesloten.
Sinds invoering van het bouwbesluit is de kans dat er in Nederland nog huizen worden gebouwd met echt slechte onderlinge isolatie flink afgenomen. Aan het toezicht op het bouwbesluit is, zeker als het om geluidsisolatie gaat, nog wel een en ander te verbeteren.
Zie ook bovenstaand de uitleg over het verschil tussen isolatie en absorptie!
Lees meer

Ontdreuning:

Geluid wordt goed afgestraald door grote dunne vlakken en/of constructie die relatief licht en stijf zijn. Voor machines treedt dat met name op bij metaal (vooral aluminium) of harde kunststof. (In gebouwen zijn bijvoorbeeld gasbeton wanden goede afstralers - ontdreuning is hier niet van toepassing). Als deze vlakken worden ontdreund, verlaagt het trillingsniveau en daarmee het afgestraalde geluid. Bovendien kan het rendement van de afstraling door ontdreuning worden verlaagd. De toepassingmogelijkheden liggen met name op het gebied van de autoindustrie en apparaten- en machinebouw.

Geluidsniveaumeter

Wordt gebruikt voor het meten van het geluidsniveau. De hierin gemonteerde microfoon geeft een signaal af dat evenredig is met de geluidsdruk. Na bewerking in een detector en een logaritmische versterker wordt het geluidsniveau weergegeven, uitgedruk in decilel (dB).
Geluidmeten is meer dan een waarde aflezen. De manier waarop wordt gemeten is van zeer grote invloed op het resultaat. Daarom kan een zinvolle meting alleen worden gedaan als de uitvoerder ervan goed op de hoogte is met de meetafspraken (vastgelegd in normen en besluiten), de natuurkundige achtergronden én de meting degelijk wordt gerapporteerd.
Lees meer


Andere relevante sites:
NAG Nederlandse vakvereniging voor akoestiek
NSG Stichting met een stiller Nederland als doel
Geluidnieuws Zeer informatieve pagina
Geluidforum Discussie en vragen pagina over geluid
Wiki pagina akoestiek


advies geluid en akoestiek

Bezoek www.tbve.nl of
www.geluidsmetingen.eu
voor meer informatie
U mag ook bellen: 073-6149615
of mailen:

Meer begrippen toegelicht